Karjeros organizavimas ugdyme

Veiklos planas

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:

  • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas(is).
  • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
  • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, aktyviai kurti savo karjerą.

Uždaviniai:

  • skatinti mokinius pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • ugdyti mokinių gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, skatinti priimti adekvačius karjeros sprendimus;
  • ugdyti gebėjimą kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą, remiantis asmenine ateities vizija;
  • siekti, jog mokiniai būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo;
  • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Ugdymo karjerai paslaugas Žemynos gimnazijoje teikia Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė.

Grupės nariai:

Aldona Šventickienė – pirmininkė
Laura Lapkūnė
Ieva Rynkunaitė
Evelina Macijauskienė
Kristina Malikėnienė
Irma Drobnytė – Kašėtienė
Asta Valčiukienė

Individualias konsultacijas gimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Laura Lapkūnė  (307 kab),  psichologė Reda Stankevičienė (118 kab.), soc. pedagogė Ieva Rynkunaitė (106A kab.).

Karjeros koordinatorė
Laura Lapkūnė

Konsultacijų laikas: