Eksternams

INFORMACIJA EKSTERNAMS 2021-05-18

  1. VBE rezultatus galite sužinoti prisijungę adresu: https://rezultatai.egzaminai.lt/results-web
  2. Prisijungimo vardą (kodą) galite gauti parašę laišką elektroniniu paštu – archyvas7@gmail.com arba atvykus į 119 – 103 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 16.00 valandos.

Prisijungimas bus aktyvus tik tada, kai bus paskelbti pirmojo egzamino rezultatai.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vilniaus Žemynos gimnazijos mokinių ir eksternų 2021 m. pagrindinės sesijos brandos egzaminų centrai – Atsisiųsti

Prašymas laikyti brandos egzaminus – Siųstis

SVARBI INFORMACIJA BRANDOS EGZAMINUS LAIKYSIANTIEMS EKSTERNAMS

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Savivaldybių bazines mokyklas galima sužinoti savivaldybių administracijų švietimo padaliniuose ir savivaldybių tinklalapiuose. Tinklalapyje www.nsa.smm.lt bazinių mokyklų sąrašas bus atnaujintas iki rugsėjo 20 dienos.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

 Teikdamas prašymą eksternas turi įmokėti 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Vilniaus Žemynos gimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą LT264010042400030271, AB Luminor, banko kodas 40100.

Gimnazijos kodas 190008827. Vilniaus Žemynos gimnazijos adresas: Čiobiškio g. 16, LT-07181 Vilnius.

Mokėjimo nurodyme (kvite) prašome nurodyti Vilniaus Žemynos gimnazijos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus). Informacija teikiama:(8 5) 240 0561 arba archyvas7@gmail.com

Dokumentai  priimami 119 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.15 iki 16.00 val.